Buildsight Monthly maart 2018

 
Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen: I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Een abonnement (10 keer per jaar de volledige Monthly in uw mailbox) kost € 99,-. Aanmelden voor Buildsight Monthly kan via een mail met uw gegevens naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Hieronder leest u de hoofdstukken over woningbouw en utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van maart 2018.
 
1. Woningbouw
Binnen enkele jaren is de Nederlandse woningmarkt omgeslagen van een vragersmarkt naar een aanbiedersmarkt. In veel Nederlandse steden en stedelijke regio’s wordt de krapte op de woningmarkt begin 2018 gevoeld. In januari 2018 stegen de huizenprijzen landelijk volgens het CBS namelijk gemiddeld met 8,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dit is de hoogste prijsstijging in 16 jaar. Een gemiddelde woning in Nederland is nu weer net zo duur als begin 2009. Medio 2008 bereikten de huizenprijzen hun hoogste punt ooit. Terwijl de prijzen harder stegen, werden er in januari minder bestaande woningen verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Het aantal van 16.035 transacties was het laagste aantal in 23 maanden.
Hoewel de woningmarkt onder druk staat, lijkt die druk nog niet te hoog. Volgens onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate kan er zelfs weerstand geboden worden aan een stijging van de hypotheekrente. De stijgende werkgelegenheid en de stijgende lonen blijft de betaalbaarheid van woningen namelijk ondersteunen.

Om aan de grote vraag naar woningen tegemoet te komen zijn overheden, woningcorporaties en particulieren volop bezig met nieuwe woningbouwplannen. Het zijn echter vooral de projectontwikkelaars die hierin het meest actief zijn. Volgens voorlopige gegevens van het CBS hebben projectontwikkelaars in 2017 voor 42 procent meer nieuwbouwwoningen een vergunning gekregen dan in 2016. In 2017 zijn ze verantwoordelijk voor drie kwart van de vergunde nieuw te bouwen woningen. Particuliere opdrachtgevers waren goed voor 15 procent en de rest van de te bouwen woningen werd vergund aan woningcorporaties. Omdat woningcorporaties ook meer woningen vergund hebben gekregen, hebben ze hun aandeel ten opzichte van 2016 kunnen handhaven. Het aandeel van particuliere opdrachtgevers nam met 5,5 procent af vergeleken met een jaar eerder door een kleine daling van het aantal vergunde nieuw te bouwen woningen. De projectontwikkelaars zijn dus voor een groot deel verantwoordelijk voor de verdere groei van de woningbouwproductie op de korte en middellange termijn. De in 2017 vergunde nieuw te bouwen woningen zullen namelijk grotendeels dit jaar en volgend jaar opgeleverd gaan worden. In totaal werden er volgens het CBS in 2017 vergunningen verleend voor 69.589 nieuw te bouwen woningen. Dit is een voorlopig cijfer dat de komende maanden nog aangepast kan worden en pas in december 2018 definitief vastgesteld wordt.
Niet alleen over de vergunningverlening in 2017 heeft het CBS recent gerapporteerd. Ze kwamen ook naar buiten met voorlopige cijfers ten aanzien van het aantal nieuwbouwwoningen dat in 2017 in gebruik is genomen. Dit aantal kwam uit op 62,4 duizend, wat neerkomt op een stijging van 14 procent ten opzichte van 2016. Dit is inclusief wooneenheden die niet worden meegeteld in de vergunningverlening. Hoewel de raming van Buildsight voor de woningbouwproductie in 2016 (onder andere door een vermoedelijk hele lage ingebruikname van wooneenheden) goed aansloot bij het aantal in gebruik genomen nieuwbouwwoningen van het CBS voor dat jaar, zal deze raming voor 2017 ook lager uitvallen. Gezien de goede woningbouwprestaties in het laatste kwartaal van vorig jaar zal de definitieve raming voor de woningbouwproductie vorig jaar die Buildsight in maart zal presenteren aan klanten een aanzienlijke stijging laten zien vergeleken met de laatste prognose voor 2017 uit december.
Dat de nieuwe raming voor 2017 ook nog onder zal doen ten opzichte van de hoge uitkomsten van het CBS, kan gedeeltelijk verklaard worden uit de ouderdom van de bouwvergunningen op basis waarvan er in 2017 nieuwe woningen zijn gebouwd. Er zijn vorig jaar namelijk vooral meer nieuwbouwwoningen bijgekomen op basis van bouwvergunningen van meer dan 7 kwartalen oud, terwijl Buildsight voorheen vooral jongere vergunningen tot realisatie gebracht zag worden.
 

2. Utiliteitsbouw
De transformatie van  kantoren is de laatste jaren van grote betekenis voor de ontwikkeling van de Nederlandse kantorenmarkt en die van de bouwmarkt. Vorig jaar is het aantal vierkante meters getransformeerde kantoorruimte duidelijk afgenomen ten opzichte van 2015 en 2016 toen er per jaar ruim 900 duizend vierkante meter is getransformeerd. Vorig jaar bleef de teller steken onder de 600 duizend. Vooral in de Randstad, waar 80 procent van de 2016 getransformeerde kantooroppervlakte was te vinden, was een duidelijke terugval zichtbaar. Dit kan verklaard worden uit het feit dat er vooral in de Randstad steeds minder kantoorpanden met transformatiepotentie te vinden zijn. Omdat daarbuiten de transformatiemarkt later op gang is gekomen, zijn daar nog wel panden met potentie te vinden en zal het transformatievolume de komende jaren gehandhaafd kunnen blijven op het niveau van vorig jaar (circa 565 duizend vierkante meter). De kans op een nieuwe stijging van het transformatievolume is klein, omdat de vraag naar kantoorruimte dankzij het economisch herstel toe zal blijven nemen en daarmee de opname van kantoorruimte die mogelijk ook getransformeerd had kunnen worden.
Terwijl het transformatievolume is afgenomen, zou op termijn het nieuwbouwvolume van kantoren weer kunnen gaan toenemen. De brexit speelt daarbij een rol: Eind vorig jaar viel de keuze op onze hoofdstad voor de door de brexit gedwongen verhuizing van het Europees Medicijnagentschap (EMA) vanuit Londen. Inmiddels loopt de aanbestedingsprocedure voor de bouw van het nieuwe pand van 38 duizend vierkante meter voor het EMA dat eind 2019 opgeleverd zal moeten worden en daarom de kantorenbouw in dat jaar een flinke impuls geeft. Omdat eind maart 2019 het EMA al volledig uit Londen moet zijn vertrokken neemt het tijdelijk zijn intrek in een pand naast station Amsterdam Sloterdijk. Ondanks protesten van Italië dat Milaan als vestigingsplaats naar voren had geschoven, is de kans dat alsnog besloten wordt het EMA daarheen te verhuizen nihil.
Verschillende schandalen in de veehouderij, de gedwongen inkrimping van de melkveestapel en stijgende kosten hebben niet kunnen voorkomen dat het inkomen in de agrarische sector vorig jaar aanzienlijk gestegen. Dit is vooral te danken aan de hogere afzetprijzen en een stijging van afzet van akkerbouwproducten (mede door afschaffing van het suikerquotum van de Europese Unie). Terwijl hun inkomsten over het algemeen goed waren, is het vertrouwen van de agrarische ondernemers in Nederland vorig jaar niet gestegen. Dit heeft te maken met toenemende zorgen over de toekomstige situatie van de boerenbedrijven over twee tot drie jaar. Het zijn vooral de melkveehouders die hier in het laatste kwartaal van 2017 negatief over oordelen. Het lage vertrouwen gaat gepaard met een dalende investeringsbereidheid in de agrarische sector en een verdere afname van het bouwvolume van schuren en stallen.
Het negatieve oordeel van melkveehouders over de toekomstige situatie van hun bedrijven kan niet los worden gezien van de gedwongen inkrimping van de melkveestapel om onder het fosfaatplafond te blijven dat is ingesteld door de Europese Unie. Na de overschrijding hiervan in 2016, heeft het fosfaatreductieplan er vorig jaar voor gezorgd dat de productie eronder bleef. Het is gebleken dat sommige melkveehouders gedeeltelijk onder de strengere melkregels uit hebben willen komen door te frauderen met de registratie van melkgevende koeien. De minister dacht hiervoor bewijs te hebben vanuit de landelijke digitale registratie van melkvee en is overgegaan tot het blokkeren van duizenden melkveebedrijven. Inmiddels is gebleken dat een groot deel van deze blokkades niet terecht was en door de overheid moet worden teruggedraaid. Hoewel de fraude dus niet zo groot blijkt als eerder gevreesd, is het vertrouwen in de melkveesector wederom geschaad. 
 
 
 
 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research