Buildsight Monthly oktober 2017

Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen: I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Hieronder leest u hoofdstuk II en III, van de Buildsight Monthly van oktober.
Al voor € 99 per jaar heeft u een abonnement en ontvangt u 10 keer per jaar (op de 1ste van de maand) de volledige Buildsight Monthly in uw mailbox. Stuur voor meer informatie of aanmelding een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel met het Buildsight kantoor op +31(0) 732 060 130.

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.

Mede dankzij erg gunstige economische prognoses kan het demissionaire kabinet nog wat extra uitgaven plannen voor 2018 en daarna. Of de bouw er volgend jaar wat mee opschiet, hangt echter toch vooral af van de nieuwe regering. 

1. Woningbouw
Ondanks de toenemende zorgen over de situatie op de Nederlandse woningmarkt, lijkt er op het eerste gezicht weinig mee aan de hand. Op basis van de maandelijkse gegevens van het CBS lijkt de woningmarkt zich positief te blijven ontwikkelen. De meest actuele gegevens over de prijsontwikkeling en het aantal verkopen hebben betrekking op de maand augustus en wijzen op verdere groei. Zowel de prijs en het aantal verkopen stegen. In augustus wisselden 20.780 bestaande koopwoningen van eigenaar. De prijs ervan nam op jaarbasis met 7,8 procent toe. Het was de zesde maand op rij dat de huizenprijs met meer dan 7 procent steeg. De laatste vier maanden ligt deze stijging zelfs boven de 7,5 procent. Het aantal verkopen steeg in augustus zowel ten opzichte van een maand eerder als ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder met 4 procent. Ook het aantal verkopen van  nieuwbouwwoningen is volgens de NVB gestegen. In juli werden er 2.518 verkocht. In dezelfde maand een jaar eerder waren dat er 2.466 (een stijging van 2 procent). Omdat het CBS niet maandelijks het onderscheid maakt tussen regio’s en woningtypes kan er niet dieper worden ingezoomd en blijft het algemene beeld dus positief. Of de regionale onevenwichtigheden zijn toegenomen moet blijken uit de nieuwe gegevens van het CBS en de NVM over het derde kwartaal die de komende maand naar buiten zullen komen.
Uit de laatste landelijke gegevens kan wel afgeleid worden dat de groei van het aantal verkopen de laatste twee maanden sterk is afgenomen. Dit is vooral het gevolg van het gebrek aan aanbod. De lage hypotheekrente, de groei van het aantal huishoudens en de aantrekkingskracht van de stedelijke regio’s blijft de vraag naar woningen groot en dreigt de druk op de woningmarkt verder op te lopen. Ondertussen is er met het vooruitzicht op een begin van het afbouwen van de balansen van de centrale banken een einde gekomen aan de daling van de hypotheekrente. Bovendien lijkt het aanstaande kabinet in de verleiding gekomen de hypotheekrente-aftrek sneller te versoberen om lastenverlichting te kunnen financieren en de inkomensongelijkheid niet verder toe te laten nemen. Deze ontwikkelingen zouden op termijn de groei van de huizenprijzen af kunnen remmen. Omdat er momenteel ook veel woningen door (kleine) beleggers worden gekocht dempt mogelijk dit effect. De verdere groei van de woningbouwproductie zou ook bij kunnen dragen aan een evenwichtigere ontwikkeling van de woningmarkt. Na twee maanden van stagnatie van de vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen groeide deze in juli volgens de laatste cijfers van het CBS met 1.115 woningen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Op jaarbasis werd tot en met juli 2017 de bouw van meer dan 63 duizend nieuwe woningen vergund.  

2. Utiliteitsbouw

De gunstige economische ontwikkelingen voeden het vertrouwen van ondernemers om te investeren. Een belangrijk deel van de investeringen komt ten goede aan bedrijfsvastgoed. In augustus vorig jaar bereikte de vergunningverlening (gemeten in bouwsommen) voor de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen een dieptepunt van net iets meer dan 3 miljard euro op jaarbasis. De meest actuele (voorlopige) gegevens met betrekking tot juli wijzen op een verdere stijging naar bijna 3,8 miljard euro op jaarbasis. Dit is het hoogste niveau in ruim vier jaar tijd. Omdat er verwacht wordt dat de investeringen dit en volgend jaar zullen blijven groeien, zal ook de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen blijven stijgen. De huidige groei van de huren voor en de waarde van bedrijfsgoed dragen bij aan de verwachte toename van de investeringen in bedrijfsgebouwen. Recent onderzoek van de NVM heeft uitgewezen dat de leegstand van kantoren in de Randstad en dan met name in Amsterdam en Utrecht (samen met de transformatie en sloop van bestaande kantoren) leidt tot een snelle afname van het aanbod en de leegstand van kantoorruimte. Dit heeft een opdrijvend effect op de huurprijzen en de behoefte aan nieuwe kantoorruimte. Afgelopen zomer is met het uitkomen van de geactualiseerde kantorennota van de gemeente de bouwstop voor kantoren in Amsterdam opgeheven. Met de kantorennota hoopt de gemeente ook in te kunnen spelen op de extra vraag als gevolg van de brexit. Het is de vraag of het opheffen van de bouwstop en de inzet op meer nieuwbouw de krapte op de Amsterdamse kantorenmarkt op korte termijn kan opheffen, maar voor de langere termijn zijn hiermee de nieuwbouwperspectieven in ieder geval verbeterd. Dat bij plannen voor nieuwe kantoren ook altijd ruimte moet zijn voor wonen en andere functies, wordt door de markt toegejuichd.
In de agrarische sector wordt uitgekeken naar de uitspraak van de rechter in het hoger beroep van de regering tegen de eerdere uitspraak tegen het fosfaatreductieplan. In de zomer stelde de rechter melkveehouders in het gelijk die het niet eens zijn met de gedwongen inkrimping van de melkveestapel die het fosfaatreductieplan behelst. Het doel van het plan is om weer terecht te komen onder het fosfaatplafond. Als de melkveehouders opnieuw in het gelijk gesteld worden zal het plafond waarschijnlijk weer overschreden worden en de melkveehouderij geconfronteerd worden met mogelijk nog drastischere maatregelen van de overheid; met alle gevolgen vandien voor de bouw van nieuwe stallen.  

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research