Buildsight Monthly juli 2017

Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen: I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Hieronder leest u hoofdstuk II en III, van de Buildsight Monthly van juli.
Al voor € 99 per jaar heeft u een abonnement en ontvangt u 10 keer per jaar (op de 1ste van de maand) de volledige Buildsight Monthly in uw mailbox. Stuur voor meer informatie of aanmelding een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel met het Buildsight kantoor op +31(0) 732 060 130.

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.

De Nederlandse economie ontwikkelt zich in 2017 beter dan verwacht. Misschien blijft daarom echte politieke onrust over de zich voortslepende vorming van een nieuwe regering uit. Ondertussen klinkt de roep om nieuw woningmarktbeleid luider en dreigt de bouwtoezichtwet te stranden.

1. Woningbouw
Ondanks de toenemende investeringen van bedrijven en enige vertraging in het tempo van de groei van de woningbouwproductie, blijft het vooral de woningbouw die zorgt voor de groei van de bouwproductie. Dit blijkt uit de nieuwe bouwprognoses van het EIB die in juni naar buiten werden gebracht. Het aantal vergunde nieuw te bouwen woningen is in april van dit jaar volgens voorlopige cijfers van het CBS uitgekomen op 5.822.

Dat zijn er twee derde meer dan in april van vorig jaar. In de eerste vier maanden van het jaar werden er voor de bouw van ruim 22 duizend nieuwe woningen vergunningen verleend. Daarmee is de vergunningverlening nog niet terug op het niveau van 2015. Van januari tot en met april van dat jaar werd de bouw van ruim 25 duizend nieuw te bouwen woningen vergund. In dezelfde periode van vorig jaar waren dat er krap 14,5 duizend. Op jaarbasis zijn er tot en met april van dit jaar 62.365 nieuw te bouwen woningen vergund.
De groei van de vergunningverlening voor de woningbouw houdt nu al twaalf achtereenvolgende maanden aan en zal leiden tot een verdere groei van de woningbouwproductie in 2017 en 2018. Toch zijn er zorgen over de ontwikkeling van de woningbouw. Grote aannemers zijn bang dat er in de nabije toekomst een tekort zal ontstaan aan bouwlocaties waardoor de woningbouw afgeremd zal worden. Ze hopen te kunnen gaan bouwen in het groen rondom de steden. De huidige regels staan dat echter nauwelijks toe en dwingen ze meer binnenstedelijk te bouwen. Volgens de bouwers kan binnenstedelijk echter niet snel genoeg gebouwd worden en zijn binnenstedelijke nieuwbouwprojecten vaak niet rendabel te maken. Voorlopig kan de woningbouw echter nog vooruit met het huidige hoge aantal vergunde nieuw te bouwen woningen. Bovendien draait de woningmarkt nog altijd op volle toeren, want de hypotheekrente lijkt dit jaar nog laag te kunnen blijven. De grote woningbehoefte en het krappe aanbod zorgen er daarnaast voor dat de prijzen alleen maar harder stijgen. In mei werden er volgens het Kadaster een kwart meer bestaande woningen verkocht in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Het CBS berekende dat bestaande woningen zijn in een jaar tijd 7,8 procent duurder geworden in Nederland.
De terughoudendheid van projectontwikkelaars om binnenstedelijk en voor de particuliere (middeldure) huur te bouwen, zou ervoor kunnen gaan zorgen dat woningcorporaties weer meer kansen krijgen om hun woningproductie op te voeren. De Woningwet staat ze namelijk toe om niet-sociale (huur-)woningen te bouwen als marktpartijen daar geen interesse voor hebben. De markttoets die nodig is om dit aan te tonen is een belangrijk onderwerp dat besproken wordt aan de samenwerkingstafel middenhuur onder voorzitterschap van Rob van Gijzel. Dit blijkt uit de tussenrapportage die Van Gijzel in juni naar buiten heeft gebracht. De gemeente Amsterdam kiest in de in juni vastgestelde Woonagenda 2025 ook voor een grote rol voor de corporaties door 40 procent van het woningbouwprogramma te reserveren voor sociale huur. Nog eens 40 procent zal in de hoofdstad gebouwd moeten worden in het middeldure segment (huur en koop). De overige 20 procent van het woningbouwprogramma wordt volledig overgelaten aan de markt. De Woonagenda 2025 zal in juli besproken worden in de Amsterdamse gemeenteraad.

 
2. Utiliteitsbouw
De laatste economische prognoses bevestigen dat de investeringen van bedrijven dit jaar aantrekken, waarmee de utiliteitsbouw in Nederland een boost wordt gegeven. Dit komt vooral tot uiting in de bouw voor handelsondernemingen in de logistieke sector. Ook de industrie en de bouwsector investeren weer in nieuwe bedrijfsruimte. Desondanks is de totale bouwsom van de vergunde nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen in april van dit jaar afgenomen in vergelijk met de zelfde maand een jaar geleden. Toch was de uitkomst voor april dit jaar niet heel slecht. Het was namelijk de minst goede in slechts drie maanden terwijl de uitkomst van april 2016 de hoogste was in negen maanden tijd. Naar verwachting zal de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen de komende maanden daarom niet verder krimpen. Het blijft voor veel bedrijven immers een gunstige tijd om te investeren.
Voor veehouderijbedrijven geldt dat echter vaak niet. De melkveehouderij moet dit jaar noodgedwongen inkrimpen om te kunnen voldoen aan het fosfaatplafond. Volgens de Rabobank ligt de sector op koers om deze doelstelling te halen. Dit is vooral te danken aan de inkrimping van de melkveestapel. Ook het aanpassen van het veevoer draagt zoals gepland bij aan het terugdringen van de fosfaatproductie. Omdat er naar verwachting minder melkveehouders gebruik zullen maken van de stoppersregeling blijft de doelstelling hiervoor buiten bereik. Omdat de andere regelingen meer fosfaatreductie opleveren dan verwacht, zal de hoofddoelstelling toch behaald kunnen worden. Omdat over de gedwongen inkrimping van de melkveestapel nog een juridische strijd wordt gevoerd, houdt de onzekerheid daaromtrent echter nog aan. In Noord-Brabant is ook een strijd tussen de veehouderij en de provincie ontbrand. Gedeputeerde Staten (GS) willen namelijk dat stallen eerder worden gemoderniseerd als het gaat om stikstofemissies. In plaats van 2028 zouden alle stallen al in 2022 aangepast moeten zijn. Bovendien willen GS de veedichtheid reguleren door te eisen dat bij de bouw van 10 vierkante meter nieuwe stal er 11 vierkante meter bestaande stal wordt gesloopt. Deze zogenaamde staldering zal niet gaan gelden voor melkvee, schapen en nertsen. In juli buigen Provinciale Staten zich over de plannen.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research