Buildsight Monthly april 2017

Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen: I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Hieronder leest u een deel, nl. hoofdstuk II en III, van de Buildsight MONTHLY van april.

Al voor € 99 per jaar heeft u een abonnement en ontvangt u 10 keer per jaar (op de 1ste van de maand) de volledige Buildsight Monthly in uw mailbox. Stuur voor meer informatie of aanmelding een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel met het Buildsight kantoor op +31(0) 732 060 130..

De Nederlandse economie heeft 2016 beter afgesloten dan eerder gedacht, mede dankzij hogere bouwinvesteringen. Dat de groei daarvan dit jaar iets af zal koelen, wordt eerder gezien als een voordeel dan als een nadeel. Vooral omdat de vooruitzichten voor de utiliteitsbouw zich verder verbeteren.

1. Woningbouw

De Nederlandse woningmarkt blijft een belangrijke aanjager van de economische groei. Ze heeft de woningbouw krachtig aangezwengeld en ook de consumptie een zet gegeven dankzij toenemende bestedingen aan bijvoorbeeld woninginrichting. Bovendien profiteren natuurlijk makelaars, notarissen en hypotheekverstrekkers van de bloeiende woningmarkt. Ook in de eerste twee maanden van 2017 is er nog geen einde gekomen aan de verdere groei van de woningmarkt. Afgelopen maand maakte het Kadaster bekend dat er in februari 17.708 bestaande koopwoningen van eigenaar wisselden. Dat zijn er 20 procent meer dan in februari 2016. Ook ten opzichte van januari steeg het aantal verkopen (+7 procent). In de twaalf maanden tot en met februari werden er ruim 222 duizend bestaande koopwoningen verkocht. In steden en regio’s waar sprake is van een onevenwichtige woningmarkt omdat de vraag het aanbod overstijgt (zoals in Amsterdam en Utrecht), krimpt het aantal verkopen juist omdat het woningaanbod opdroogt. Dit heeft grote prijsstijgingen tot gevolg.
Ook het aanbod van nieuw te bouwen woningen is krap. De verkoop ervan vertoonde in januari een kleine daling ten opzichte van dezelfde maand in 2016. Er werden er 2.971 verkocht terwijl dat er een jaar eerder 3.006 waren. Het aantal verkopen van januari dit jaar ligt wel boven het gemiddelde aantal maandelijks verkochte nieuw te bouwen woningen in 2016. De aanbieders van nieuwe koopwoningen verwachten er dit jaar ongeveer evenveel te kunnen verkopen als in 2016. Dit is tekenend voor de stagnatie van de woningbouwproductie dit jaar.
Terwijl de woningbouw dit jaar stagneert, zal de woningmarkt groei blijven laten zien. Het aantal verkopen zal verder stijgen en omdat de hypotheekrente laag blijft, zullen ook de prijzen kunnen blijven stijgen. In februari waren de koopwoningen in Nederland 6,7 procent duurder dan een jaar eerder.
Volgens een rondgang die de NOS maakte langs de gemeenten in Nederland worden er weer meer sociale huurwoningen gepland voor de huisvesting van toegelaten vluchtelingen (vergunninghouders). Een groot deel daarvan wacht in een asielzoekerscentrum op woonruimte. Of dit leidt tot een groei van de woningnieuwbouw-productie in 2017 is echter de vraag. Veel van de nieuwe woonruimte wordt namelijk gecreëerd in bestaande, leegstaande gebouwen. Bovendien worden de plannen om sociale huurwoningen te verkopen of te slopen teruggedraaid ten behoeve van de huisvesting van de vergunninghouders. Ook wordt in veel gevallen gekozen voor het plaatsen van semi-permanente, verplaatsbare en stapelbare woonmodules of zogenaamde tiny houses. De kans dat de plannen voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen die nu gemaakt worden, dit jaar nog gerealiseerd worden is bovendien niet zo groot door de lange doorlooptijden.
Het CBS heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor haar statistieken over omgevingsvergunningen met activiteit bouwen (bouwvergunningen). In de nieuwe methode wordt de ontbrekende informatie van gemeenten die niks hebben ingestuurd, bijgeschat en wordt de vergunninginformatie die te laat is aangeleverd met terugwerkende kracht aan de maand toegekend waarin de vergunning is afgegeven en niet meert geteld in de maand waarin de informatie is binnengekomen. De statistieken gebaseerd op de oude methode zijn stopgezet en de komende tijd zullen er nieuwe tabellen worden gepubliceerd op basis van de nieuwe methode. In de tabellen  die zijn opgesteld volgens nieuwe methoden zijn de gepubliceerde, meest recente cijfers voorlopig. Pas na een jaar worden ze definitief vastgesteld. De uitkomsten voor 2012 tot en met 2016 die volgens de nieuwe methode zijn gegenereerd door het CBS, liggen door de bijschatting voor non-respons hoger dan de uitkomsten van de oude statistieken. In de bovenste grafiek op deze pagina is het verschil gevisualiseerd. De grafiek laat ook zien dat de vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen in januari is gestegen met 1.157 woningen ten opzichte van januari 2016. In de twaalf maanden tot en met januari 2017 werd de bouw van 54.382 nieuwe woningen vergund.
Met de nieuwe methode voor bouwvergunningen introduceert het CBS ook een telling voor de nieuwbouw van wooneenheden en recreatiewoningen. Hieruit blijkt dat in 2016 de bouw van 624 nieuwe wooneenheden en 829 recreatiewoningen is vergund. In de onderste grafiek op deze pagina zijn de jaartotalen van vergunde recreatiewoningen en wooneenheden opgeteld bij de vergunde nieuw te bouwen woningen voor 2012 tot en met januari 2017.
De nieuwe inzichten in de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe woningen geven niet direct aanleiding om de uitkomsten en prognoses van Buildsight aan te passen. De nieuwe resultaten zijn niet gedetailleerd genoeg om te kunnen worden doorgevoerd in onze modellen. Bovendien vallen de verschillen binnen de onzekerheidsmarges en er is altijd al rekening gehouden met bepaalde marges in de relatie tussen het vergunningenniveau en dat van de productie. Ze geven wel aanleiding om deze relatie extra te analyseren, waardoor er indirect gevolgen zouden kunnen zijn voor toekomstige prognoses.

2. Utiliteitsbouw

De nieuwe methode voor het produceren en presenteren van de bouwvergunningenstatistiek heeft ook betrekking op de statistieken over de utiliteitsbouw. Ook hier is sprake van een ophoging van de historische gegevens door het bijschatten van non-respons en worden de bestaande statistieken niet voortgezet, maar stapsgewijs vervangen door nieuwe. In de grafiek hiernaast is te zien wat de verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe methodiek. Het onderscheid tussen de budget- en de marktsector is voor de nieuwe methode (nog) niet beschikbaar, maar uit de nieuwe gegevens voor januari kan vastgesteld worden dat de vergunningverlening voor nieuwe utiliteitsgebouwen na een sterk laatste kwartaal van 2016 verder is gegroeid. Ook voor de utiliteitsbouw bekijkt Buildsight de gevolgen van de nieuwe statistische inzichten voor toekomstige uitkomsten en prognoses, maar is het niet nodig (en mogelijk) om daar direct aanpassingen in aan te brengen.
Het verder aantrekken van de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe utiliteitsgebouwen kan niet los gezien worden van de toenemende bedrijfsinvesteringen en de gunstige marktomstandigheden in de markt voor bedrijfsvastgoed, waarvoor steeds meer interesse is van beleggers. Door de goede economische vooruitzichten en de lage rendementen in andere beleggingscategorieën verbeteren ook de vooruitzichten voor de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen. Daarbij gaat het voornamelijk om hallen en loodsen met of zonder kantoor.
De nieuwbouw van schuren en stallen staat in 2017 sterk onder druk van het zogenaamde fosfaatreductieplan van staatssecretaris van Dam en de melkveesector waarmee de derogatie voor 2018 behouden zou moeten worden. Met het reductieplan is voortvarend van start gegaan. Op de eerste ronde van de stoppersregeling die daar onderdeel van is, werd in groten getale ingeschreven. De doelstellingen die voor dit gedeelte van het plan zijn gesteld, lijken dus gehaald te worden. De geconstateerde knelpunten in het plan zijn ook opgelost, waarbij de doelen overeind zijn gebleven.
Uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is ondertussen naar voren gekomen dat naast het fosfaatplafond ook een andere voorwaarde die gesteld is aan het verlenen van de derogatie, niet in heel het land gehaald dreigt te worden. Dit betreft de verbetering van de waterkwaliteit. Door efficiënter te bemesten en de aanpak van mestfraude zouden de doelstellingen toch binnen bereik komen en zou de veestapel niet nog verder ingekrompen hoeven te worden. Dat vereist wel opnieuw extra inspanningen van de overheid en de boeren.

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research