(On)duidelijkheid over woningbouwaantallen 2016

In januari kwam nieuwe informatie naar buiten met betrekking tot de woningbouw in 2016. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteerde het (voorlopige) aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen. Op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) kwam het CBS uit op een aantal van 53.872 nieuwe woningen. Dat lijkt op het eerste gezicht een heel concreet getal, maar dat is het helaas niet.

Niet alleen gaat het hier om een voorlopig cijfer, waarop in de komende (maximaal) 12 maanden nog correcties plaats kunnen vinden. Ook telt het CBS zelf nog een ander aantal gereed gemelde woningen ten behoeve van de bepaling van de doorlooptijd en projectgrootte. Dit leverde het voorlopige aantal van 53.912 gereed gemelde woningen op. De “definitieve” uitkomst voor dit aantal wordt in juni verwacht. Het CBS geeft een verklaring voor het verschil tussen het aantal getelde nieuwbouwwoningen en gereed gemelde woningen: “Voor het bepalen van het aantal gereed gemelde woningen moet de omgevingsvergunning bekend zijn. Bij het bepalen van het aantal nieuwbouwwoningen geldt deze regel niet en volstaat de pandstatus 'Bouw gestart'”. Op basis van deze beschrijving zou je verwachten dat het aantal nieuwbouwwoningen hoger ligt dan het aantal gereed gemelde woningen. Volgens het CBS is dit door “een late response” voor 2016 echter niet het geval. Daar kunnen ze alleen mee bedoelen dat de gemeenten niet alert en niet snel genoeg zijn met het aanvullen van de BAG. Dat de omgevingsvergunning niet bekend is, is natuurlijk ook een tekortkoming van de gemeenten. Blijkbaar wordt de omgevingsvergunning niet voor alle nieuwbouwwoningen vastgelegd in de BAG-levenscyclus van een nieuw pand. Anderzijds kunnen er natuurlijk vraagtekens gesteld worden bij het feit dat het CBS verschil maakt tussen een nieuwbouwwoning en een gereed gemelde woning.

Het verschil bedraagt voor 2016 voorlopig 40 woningen. Dat is natuurlijk heel weinig. In voorgaande jaren was het verschil echter een stuk groter. Het jaar 2012 laat het grootste verschil zien: 2.781 meer gereed gemelde woningen dan nieuwbouwwoningen. Dit is het jaar dat de telling uit de BAG begon. De BAG was toen nog nieuw en de ervaring ermee beperkt. Omdat er inmiddels meer ervaring is opgedaan met de BAG is het onwaarschijnlijk dat er opnieuw zulke grote verschillen zullen ontstaan. Dat het verschil verdwijnt is echter ook onwaarschijnlijk, waardoor er onduidelijkheid zal blijven bestaan over de woningbouwproductie in Nederland. Voor meer duidelijkheid wordt vaak gekeken naar de cijfers van Euroconstruct. De laatste Euroconstruct-uitkomsten dateren van november 2016 en geven een schatting voor het aantal gereedgekomen woningen in 2016 van 63.000. In het licht van de statistieken van het CBS lijkt deze schatting aan de hoge kant. De cijfers uit Euroconstruct worden voor Nederland geleverd door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). We hebben daarom uitgekeken naar de publicatie van de Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017 van het EIB, voor een verklaring. Tevergeefs, blijkt nu, want bestudering van deze rapportage roept alleen maar meer vragen op in relatie tot Euroconstruct en het CBS. Want het EIB spreekt zich in deze jaarlijkse publicatie nauwelijks uit over de aantallen woningen die in 2016 gebouwd zouden zijn. Ze houden het op “ongeveer 50.000”. De productie in euro’s wordt door het EIB wel gedetailleerd geschat en voorspeld, maar voor veel partijen in de bouwkolom is dat niet voldoende. Er blijft behoefte aan (harde) uitkomsten voor de woningbouw in aantallen woningen. Buildsight levert daarvoor natuurlijk al jaren ramingen en prognoses. We vergelijken onze uitkomsten graag met de realisaties, omdat we door de verschillen te analyseren, onze nieuwe voorspellingen nog beter kunnen maken. De laatste jaren heeft het ontbroken aan vergelijkingsmateriaal en ook voor 2016 is dat dus weer het geval. De enige bron waartegen we onze Buildsight-uitkomsten voor 2016 redelijkerwijs af kunnen zetten is in onze ogen het CBS. Het kleine verschil tussen de (voorlopige) uitkomsten van het CBS voor het aantal nieuwbouwwoningen en gereedgekomen woningen, voedt ons vertrouwen daarin. We gaan er daarom voorlopig vanuit dat de woningbouwproductie in 2016 circa 53.900 nieuwe woningen betrof. Dat zijn er 1.150 (2 procent) meer dan waar we in de laatste Buildsight-prognose van begin december 2016 op rekenden. Eind 2015 gaven we een prognose voor 2016 die zelfs dichter in de buurt kwam: 53.750. Onder invloed van de dalende vergunningverlening hebben we die in de loop van het jaar twee keer naar beneden bijgesteld. Ten onrechte, is nu gebleken. De bijstelling bleef beperkt tot 2 procent. En uiteindelijk zijn we eind 2016 wel uitgekomen op onze beste raming voor de regionale verdeling. Echt grote sprongen hebben we niet hoeven maken en achteraf dus ook niet. Het EIB heeft de eigen prognoses en die voor Euroconstruct veel drastischer aan moeten passen. In de tabel op de volgende pagina staan de genoemde aantallen samengevat.

Het verschil tussen onze laatste prognose voor 2016 van 52.750 nieuwe woningen en de (meest aannemelijke) realisatie, zit voor het grootste deel in het westen (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland). In de andere regio’s benaderde onze prognose de productie op minder dan 200 woningen. Wij gingen voor de westelijke provincies uit van 26.000 nieuwbouwwoningen. Dat lijken er circa 1.000 (4 procent) meer te zijn geworden. In relatie tot de vergunningverlening voor nieuwbouwwoningen gaan we bekijken wat dat betekent voor onze nieuwe prognoses die in maart zullen verschijnen. Waarbij we natuurlijk ook onze uitkomsten voor 2016 aan zullen passen.

Omdat de onduidelijkheid over de realisaties binnen de woningbouw nog altijd niet is opgelost, heeft Buildsight besloten om zelf statistieken te gaan maken op basis van de BAG, want als de BAG goed wordt bijgehouden zal er geen enkele andere bron voor vastgoedinformatie aan kunnen tippen. We vertrouwen op de (stijgende) kwaliteit van het werk dat de gemeenten in de BAG leveren, zodat we er betrouwbare statistieken uit kunnen herleiden over bouwvergunningen, bouwstarts, opleveringen, transformaties en sloop(-vergunningen). We verwachten dat dit onze prognoses voor de woningbouw (en de utiliteitsbouw) dit jaar al ten goede zal komen.

Tabel: Ramingen nieuwbouwproductie woningbouw 2016 in aantal woningen 

 

 

Afwijking t.o.v. nieuwe raming Buildsight van 53.900 n.a.v. nieuwe CBS-statistieken

Bron

aantal

aantal

%

Buildsight® NL 2015-4 (december 2015)

53.750

-150

-0

Buildsight® NL 2016-4 (december 2016)

52.750

-1.150

-2

Euroconstruct 80 (november 2015)

60.000

+6.100

+11

Euroconstruct 82 (november 2016)

63.000

+9.100

+17

EIB (januari 2016)

?

?

?

EIB (januari 2017)

50.000

-3.900

-7

CBS nieuwbouwwoningen (voorlopige realisatie; jan. 2017)

53.872

-28

0

CBS gereedgekomen woningen (voorlopige realisatie; jan. 2017)

53.912

+12

0

 

 Rolf Dankers, 2 februari 2017

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten