Buildsight Monthly mei 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van mei 2020 presenteren we het hoofdstuk 'Utiliteitsbouw'.

Utiliteitsbouw

Stikstofbeleid

Ondanks de corona-crisis en zonder handtekening van het Landbouw Collectief, heeft het kabinet in april een nieuwe stap gezet in de stikstofaanpak. Het doel is om in 2030 de voor de helft van de stikstofgevoelige natuur de stikstofdepositie terug te brengen tot onder de kritische grens en gaandeweg ruimte te scheppen voor de vergunningverlening voor nieuwe economische activiteiten.

Daarvoor is circa 5 miljard euro (500 miljoen euro per jaar) voor uitgetrokken. Daarvan komt 60 procent ten goede van de natuur in de vorm van investeringen in natuurgebieden. De overige 40 procent is bedoeld voor diverse bronmaatregelen waarmee de stikstofuitstoot door de industrie-, energie-, landbouw-, bouw en mobiliteitssector teruggedrongen moet worden. Voor de bouw gaat het om subsidies voor schoon materieel.  
Zowel de milieubeweging als de agrarische sector hebben kritisch gereageerd op het maatregelenpakket van minister Schouten. De reactie vanuit de bouwsector was positief kritisch. Enerzijds is men positief over de ondersteuning voor een emissievrije bouwsector, maar anderzijds blijft men kritisch over de ontwikkelruimte die er plaatselijk daadwerkelijk geschapen kan worden voor nieuwe bouwprojecten en infrastructuur. Bovendien is er nog altijd geen sprake van de invoering van een drempelwaarde waaronder geen natuurvergunning nodig is voor bouwprojecten. Bouwend Nederland heeft het idee laten varen om hierover afspraken te maken met de landelijke overheid en zet nu in op een provinciale drempelwaarde; in de eerste plaats in Zuid-Holland via haar inbreng in de gebiedsgerichte aanpak stikstof van deze provincie. 

Ontvangen orders

De utiliteitsbouw vertoont al maanden een stabiel beeld. De waarde van ontvangen orders is in februari 2020 met 3 procent gedaald in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. De productiviteit is met 5 procent iets sterker gedaald. De sector krijgt langzaam maar zeker een minder rooskleurig toekomstperspectief: sinds medio 2019 blijven de ontvangen orders achter bij de productiviteit. De dalingen zijn in lijn met de verwachtingen en een logisch gevolg van de teruglopende economische groei. Voor een klein deel is de daling ook te verklaren door de stikstofmaatregelen: in de agrarische sector is de nieuwbouw van stallen sinds de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 achtergebleven bij de productiviteit in de periode voorafgaand aan de uitspraak.
De ontvangen orders hebben een waarde van ca. 6 miljard euro, wat een goed vooruitzicht geeft voor de productiviteit. De orderportefeuilles voor de utiliteitsbouw zijn gevuld voor een periode van 9,3 maanden. Dat betekent dat de productiviteit tot eind 2020 op niveau zal blijven. De komende maanden zullen echter de corona-maatregelen hun invloed doen gelden. Een zorgelijk voorteken is dat aannemers in een onderzoek van het EIB aangeven dat het aantal offertes, bezien over de hele bouwsector, sinds de semi-lockdown met een kwart is teruggelopen. Dat voorspelt dat ook het aantal orders en in navolging daarvan de productiviteit een terugval zullen krijgen.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Corona-pandemie en de maatregelen ertegen doen vertrouwen kelderen
  • Woningbouw: Aantal vergunde woningen stijgt
  • Actualiteit: Uitstel Omgevingswet en Wkb, rekensoftware BENG 1 juli verwacht, aantal aardgasvrije nieuwbouwwoningen stijgt en gevolgen corona-crisis voor corporaties blijven beperkt

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research