T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Blog: Weten hoeveel nieuwe woningen er in 2023 zijn bijgekomen, is meer dan een kwestie van tellen

2 februari 2024 – Buildsight heeft berekend dat er in 2023 66.500 nieuwbouwwoningen bij zijn gekomen. Andere bronnen melden soms andere cijfers, zoals het CBS deze week in haar bericht ‘Ruim 73 duizend nieuwbouwwoningen in 2023’. Wat maar weer eens laat zien dat het verhaal achter de cijfers vaak belangrijker is dan het cijfer zelf. Wat is het verhaal achter deze cijfers?

Buildsight: 66.500 nieuwbouwwoningen

Buildsight gebruikt voor haar ramingen de gegevens van het CBS over de vergunningverlening voor nieuwbouwwoningen. De vergunningverlening is de laatste jaren sterk gedaald en bevindt zich nu op een niveau van 55.166 vergunde nieuw te bouwen woningen op jaarbasis. Het CBS verzamelt die informatie door bij gemeenten informatie op te vragen over de bouwvergunningen die zijn verleend, waaronder het aantal woningen dat bij de aanvraag van de verleende vergunningen is opgegeven. Het CBS koppelt daar later echter geen gereedmeldingen of productie aan. Daarom raamt Buildsight die. De raming van 66.500 nieuwbouwwoningen sluit bovendien goed aan bij de uitkomsten van andere bronnen, bijvoorbeeld over de afzet van bouwmaterialen, en van andere onderzoeken die Buildsight uitvoert voor de bouwsector. Die wijzen allemaal op een grotere terugval van de woningbouw dan de 1,6% die uit de CBS-cijfers naar voren komt. In de telling van Buildsight is de terugval 6,3% ten opzichte van vorig jaar.

CBS: 73.300 nieuwbouwwoningen

Het CBS volgt een andere route: voor het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen maken zij gebruik van tellingen uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de BAG registreren gemeenten alle adressen die bekend zijn in Nederland gekoppeld aan zogenaamde verblijfsobjecten (dat kunnen nieuwbouwwoning zijn) en panden. De gemeenten moeten nieuwbouwwoningen bij vergunningverlening al toevoegen, maar die telt het CBS niet. Pas als de nieuwbouwwoning in de BAG de status ‘in gebruik genomen’ krijgt (na oplevering), telt het CBS ze mee. Zo komt het CBS uit op 73.300 nieuwbouwwoningen voor 2023. Opvallend is dat dit slechts 1,6% lager is dan in 2022, toen het CBS 74.500 nieuwbouwwoningen telde. Een krimp van 1,6% strookt niet met de daling in de afzet van bouwmaterialen richting de woningbouw. Dat er vorig jaar naar verhouding veel minder eengezinswoningen en meer kleine appartementen zijn gebouwd – waar minder bouwmateriaal per woning voor nodig is – kan dat verschil maar ten dele verklaren.

BZK: 90.000 nieuwe woningen

In de Staat van de Volkshuisvesting – een publicatie van het ministerie van BZK die al in november is uitgekomen – staat dat eind 2023 de realisatie van nieuwe woningen naar verwachting dicht bij de doelstelling van 90.000 zal uitkomen. De tellingen van het ministerie liggen altijd substantieel hoger dan van Buildsight en het CBS, omdat zij álle nieuwe woningen tellen, dus naast nieuwbouwwoningen ook flex- en transformatiewoningen.

In de grafiek zijn de relevante cijfers van de afgelopen 5 jaar en de toegenomen verschillen tussen de tellingen van CBS, BAG en Buildsight te zien.

Volg de ontwikkelingen in de woningbouw via het Buildsight Dashboard >>

Michel van Eekert
Directeur Buildsight

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x